Dbamy o Twoje bezpieczeństwo – zmiana polityki prywatn

This is a multipart message in MIME format.

——=_NextPart_000_00D8_01D3F500.A9576B00
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_NextPart_001_00D9_01D3F500.A9576B00″

——=_NextPart_001_00D9_01D3F500.A9576B00
Content-Type: text/plain;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=20

=20

Szanowny Kliencie,

=20

=20

Z pewno=B6ci=B1 s=B3ysza=B3e=B6 o zmianach przepis=F3w dotycz=B1cych =
ochrony danych
osobowych w zwi=B1zku z wej=B6ciem w =BFycie Og=F3lnego Rozporz=B1dzenia =
o Ochronie
Danych Osobowych (RODO). Z tego te=BF powodu informujemy Ci=EA o =
zmianach w
naszej Polityce Prywatno=B6ci.=20

=20

Twoje dane s=B1 chronione z najwy=BFsz=B1 staranno=B6ci=B1, zgodnie z =
obowi=B1zuj=B1cymi
przepisami oraz przy u=BFyciu w=B3a=B6ciwych technologii. Jednak aby =
informacje o
sposobie przetwarzania Twoich danych by=B3y bardziej przejrzyste i =
czytelne
uaktualnili=B6my nasz=B1 Polityk=EA prywatno=B6ci. W Polityce =
prywatno=B6ci
wskazali=B6my szczeg=F3=B3owo na jakich podstawach, do jakich cel=F3w, w =
jaki spos=F3b
oraz jak d=B3ugo przetwarzamy Twoje dane. Chcemy tak=BFe, aby=B6 by=B3 w =
pe=B3ni
=B6wiadom przys=B3uguj=B1cych Tobie praw, dlatego te=BF szczeg=F3=B3owo =
je opisali=B6my.
Wskazujemy tak=BFe na kategorie odbiorc=F3w danych, kt=F3rzy pomagaj=B1 =
nam
realizowa=E6 dla Ciebie zam=F3wienia, a tak=BFe informujemy o =
mo=BFliwo=B6ci
wniesienia skargi do w=B3a=B6ciwego organu nadzorczego w zakresie =
ochrony danych
osobowych.=20

=20

Pe=B3en tekst Polityki prywatno=B6ci znajdziesz tu POLITYKA =
PRYWATNO=A6CI
=20

Prosimy, aby=B6 si=EA z nim zapozna=B3.=20

=20

Je=B6li masz jakiekolwiek pytania dotycz=B1ce Twoich danych osobowych =
lub chcesz
si=EA dowiedzie=E6,=20
jak uzyska=E6 do nich dost=EAp, jak je uaktualni=E6 czy usun=B1=E6, =
napisz na adres
zwrotny biuro@druk-projekt.pl =20

=20

=20

=20

=20

Z powa=BFaniem, Best Regards

=20

=A3ukasz Bucha=B3a

w=B3a=B6ciciel Buchers Design

=20

=20

BUCHERS DESIGN . KOMPLEKSOWA OBS=A3UGA REKLAMOWA DLA FIRM

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE . DRUKARNIA CYFROWA

=20

tel.: (+48) 608-516-502 . Aleksandry 20, 30-837 Krak=F3w . NIP =
679-266-73-48 .
www.druk-projekt.pl =20

=20

Niniejszy e-mail oraz wszelkie za=B3=B1czone do niego pliki s=B1 poufne =
i mog=B1
podlega=E6 ochronie prawnej.

Je=BFeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powy=BFszej =
wiadomo=B6ci, nie
mo=BFe jej Pan/Pani ujawnia=E6, kopiowa=E6,

dystrybuowa=E6, ani te=BF w =BFaden inny spos=F3b udost=EApnia=E6 lub =
wykorzystywa=E6. O
b=B3=EAdnym zaadresowaniu wiadomo=B6ci

prosimy niezw=B3ocznie poinformowa=E6 nadawc=EA i usun=B1=E6 =
wiadomo=B6=E6.

=20

This e-mail message may contain confidential and/or privileged =
information.

If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.

Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in =
this
e-mail is strictly forbidden.

=20

——=_NextPart_001_00D9_01D3F500.A9576B00
Content-Type: text/html;
charset=”iso-8859-2″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

v\:* =
{behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

3Dlogo-stopka

&nb=
sp;

 

Szanowny =
Kliencie,

 

 

Z pewno=B6ci=B1 =
s=B3ysza=B3e=B6 o zmianach przepis=F3w dotycz=B1cych ochrony danych =
osobowych w zwi=B1zku z wej=B6ciem w =BFycie Og=F3lnego Rozporz=B1dzenia =
o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z tego te=BF powodu informujemy =
Ci=EA o zmianach w naszej Polityce Prywatno=B6ci. =

 

Twoje dane s=B1 =
chronione z najwy=BFsz=B1 staranno=B6ci=B1, zgodnie z obowi=B1zuj=B1cymi =
przepisami oraz przy u=BFyciu w=B3a=B6ciwych technologii. Jednak aby =
informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych by=B3y bardziej =
przejrzyste i czytelne uaktualnili=B6my nasz=B1 Polityk=EA =
prywatno=B6ci. W Polityce prywatno=B6ci wskazali=B6my szczeg=F3=B3owo na =
jakich podstawach, do jakich cel=F3w, w jaki spos=F3b oraz jak d=B3ugo =
przetwarzamy Twoje dane. Chcemy tak=BFe, aby=B6 by=B3 w pe=B3ni =
=B6wiadom przys=B3uguj=B1cych Tobie praw, dlatego te=BF szczeg=F3=B3owo =
je opisali=B6my. Wskazujemy tak=BFe na kategorie odbiorc=F3w danych, =
kt=F3rzy pomagaj=B1 nam realizowa=E6 dla Ciebie zam=F3wienia, a tak=BFe =
informujemy o mo=BFliwo=B6ci wniesienia skargi do w=B3a=B6ciwego organu =
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. =

 

Pe=B3en tekst Polityki =
prywatno=B6ci znajdziesz tu POLITYKA =
PRYWATNO=A6CI

Prosimy, aby=B6 si=EA z =
nim zapozna=B3.

 

Je=B6li masz =
jakiekolwiek pytania dotycz=B1ce Twoich danych osobowych lub chcesz =
si=EA dowiedzie=E6,
jak uzyska=E6 do nich dost=EAp, jak je =
uaktualni=E6 czy usun=B1=E6, napisz na adres zwrotny biuro@druk-projekt.pl

 

 

 

&nb=
sp;

Z =
powa=BFaniem, Best Regards

&nb=
sp;

=A3ukasz=
Bucha=B3a

w=B3a=B6=
ciciel Buchers Design

 

&nb=
sp;

BUCHERS =
DESIGN • KOMPLEKSOWA OBS=A3UGA REKLAMOWA DLA =
FIRM

PROJEKTO=
WANIE GRAFICZNE • DRUKARNIA CYFROWA

&nb=
sp;

tel.: =
(+48) 608-516-502 • Aleksandry 20, 30-837 Krak=F3w • NIP =
679-266-73-48 • www.druk-projekt.pl

 

Niniejszy=
e-mail oraz wszelkie za=B3=B1czone do niego pliki s=B1 poufne i mog=B1 =
podlega=E6 ochronie prawnej.

Je=BFeli =
nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powy=BFszej wiadomo=B6ci, nie =
mo=BFe jej Pan/Pani ujawnia=E6, kopiowa=E6,

dystrybuo=
wa=E6, ani te=BF w =BFaden inny spos=F3b udost=EApnia=E6 lub =
wykorzystywa=E6. O b=B3=EAdnym zaadresowaniu =
wiadomo=B6ci

prosimy =
niezw=B3ocznie poinformowa=E6 nadawc=EA i usun=B1=E6 =
wiadomo=B6=E6.

&nbs=
p;

This =
e-mail message may contain confidential and/or privileged =
information.

If you =
are not the intended recipient (or have received this e-mail by error) =
please notify the sender immediately and destroy this =
e-mail.

Any =
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this =
e-mail is strictly forbidden.

 

——=_NextPart_001_00D9_01D3F500.A9576B00–

——=_NextPart_000_00D8_01D3F500.A9576B00
Content-Type: image/gif;
name=”image001.gif”
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

R0lGODlhXwBVAPcAAABdmgVDg4Okwn+qx7bI2q/e8CiSxAM0cH+31ODo8ABXlQZFhQCm3Pz9/oGa
uAhLigCUzVfE6On3+wRCgQCa0gdOjACKxACNxwNSkc7a5QB2svP4+wB8tgCWzgB0sAGAuwCk21V6
owCd1ACSywCf1mScvwCY0Ob1+xer3SpYjQdJiN/y+cLe7ACPyKK50QBxrd/q8gBuqgA1dgB9uAM+
fs/o8wBamACi2QByrghGgABWlAFUksvm8gIzb2m12AOEvwVQjgBgnl6Lstbq8+nu9ABtpgB/ugBf
nABRjAEwbACQyQBwqgI5dPD1+QB6tgCOxwSGwQCo3gCMxdnx+QB0rgOCuwB+uWSu0gB5swBsqQBi
nw5Qirfb7ACt43/F4RhYkgCg1wBoogWEvsLd6wB6tN/t9AmDvAM4eVKu1gBqpztmmAZDfgBPit/u
9gCJw2iKsgBrpMLg7gB4tJOrxhRKhQNBfIOivwI9eQKHwgQ6ekp3pQBopRtnnQNNiIDB3QZBfH/K
5gB2sABclgBuqABjngBln8nX5GSJrwBmowRLhgByqwGCvQCv5X+xzwCd1QCHwABmoABinQGFvgBX
kgY/egFOiQAva+/09wVOiQJ/uQCKwwEybgBUkAQ8fABgmgGEvQdWkACRygGBvAdEfwCh2AZCfQBn
pACq4ABkoQVKhQBlogNMhwCc0wZIhwZAewdHggVJhACXzwZJhAE3eABQiwBppQCTywCj2QBrpwOD
vQNLhgExbQCYzwBhnABtqgCGvwCVzQCZ0QBZlAM2cgBWkQBTjgNAfwCUywCSyZXN5QJVkNvl7gpE
fmXH6M7t+AVjnAyIwQJ3sAODvMTj8MLp9hiUyRWDut/r873O3gWJwwZLhgen3H+82Q+g1YDN6Z6y
y4XW8ARtp5Ta8XCavAWj2XLK6XjP7BZCeQ9nnqjR5Um44AJ+ukZplWCRt97v9wRYkwA1cABGgiBU
je/4/C2u3ODw9wKEvVp/qMTe7DV5qQJjnQNqpAFDfpXX7iJfk////yH/C1hNUCBEYXRhWE1QPD94
cGFja2V0IGJlZ2luPSLvu78iIGlkPSJXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQiPz4gPHg6eG1w
bWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iQWRvYmUgWE1QIENvcmUgNS4z
LWMwMTEgNjYuMTQ1NjYxLCAyMDEyLzAyLzA2LTE0OjU2OjI3ICAgICAgICAiPiA8cmRmOlJERiB4
bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPiA8
cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIiB4bWxuczp4bXBNTT0iaHR0cDovL25zLmFkb2Jl
LmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEu
MC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAv
MS4wLyIgeG1wTU06T3JpZ2luYWxEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOkNFQjk1MTlCMUU1QUU0MTE5
M0Y3RDVBQzM0M0U0QzdCIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlkOjkxRkU4Q0UwMzA5QTEx
RTU5REY1Q0REQzk1QTBBNTY3IiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAuaWlkOjkxRkU4Q0RGMzA5
QTExRTU5REY1Q0REQzk1QTBBNTY3IiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBD
UzYgKFdpbmRvd3MpIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InhtcC5p
aWQ6RjhBMDcwRjI4OEM2RTQxMUI2QkM4MTI1OUVDNzA3M0MiIHN0UmVmOmRvY3VtZW50SUQ9Inht
cC5kaWQ6Q0VCOTUxOUIxRTVBRTQxMTkzRjdENUFDMzQzRTRDN0IiLz4gPC9yZGY6RGVzY3JpcHRp
b24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9InIiPz4B//79/Pv6+fj3
9vX08/Lx8O/u7ezr6uno5+bl5OPi4eDf3t3c29rZ2NfW1dTT0tHQz87NzMvKycjHxsXEw8LBwL++
vby7urm4t7a1tLOysbCvrq2sq6qpqKempaSjoqGgn56dnJuamZiXlpWUk5KRkI+OjYyLiomIh4aF
hIOCgYB/fn18e3p5eHd2dXRzcnFwb25tbGtqaWhnZmVkY2JhYF9eXVxbWllYV1ZVVFNSUVBPTk1M
S0pJSEdGRURDQkFAPz49PDs6OTg3NjU0MzIxMC8uLSwrKikoJyYlJCMiISAfHh0cGxoZGBcWFRQT
EhEQDw4NDAsKCQgHBgUEAwIBAAAh+QQAAAAAACwAAAAAXwBVAAAI/wD/CRxIsKDBgwgTKlzIsKHD
hxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHiXRkiBwpctaZPDSMTQiwoJWKBxWAYNChwIYNAEe0oFJlqhauLDFi
vMDhwYOGo3KsGbiSbsPHhvdIjjSZp5NKli5hytxR8+aRIFp4+gT64kXRoxrkOFnLoW2VK0OeKvwm
teTJlCtbvtxK0ytYsT+FEkWLxUnbGTPWWVlsZZ0Pp3INEpkllWqnlFhfxsTA1SYAsKgQjRVsNK1h
xEaMfBDFurURAzUiG1RT+e5VvQ/41sSpE9GeNGQHazhtxQjrRbly/Vj+I7koM1xkE5xTuSreBQs0
y+wL4HNYU8BJm//mMEO1KOU/oEDBw149czHRpf8jkmfqSat5s+r2qrMnLvFqkWeccuux54YFCFrg
Rns/QMODfP+EYB9Kt2nHWVef7QQeWaUZVpwoy7GHoBRSXGAiiVIoyJ4B88hHwITXZafVDtzlhEpP
wR2FhYAgrndgiS0EKWQLT1yQIns+yNdACiVZl99eF3r214ZCGSUHj+nhYQGQSoQywgi22DJCKKEE
eYGKsUnnggyW3daKVlHyFlotHB5l2IDrbflEl7ZAAMyff0IgZplGuoGGkilQhRdLFtb4XXhmpUXe
B8ppKUULXvrZQSwmdGpCLB0AYwuhUmRzgnzYKKoSdtrRuNtfe+D/4stQdpbXoxtSPBFKnx2YQAEF
rAT766fAQECoBclA+MYZl62qX5Q2fDVnnVfOQOkPWl6gxAgQcAqsI46QQIIjIrBCAaijtiDFofJt
oEazmeUWp404VqnBjsalhyumEPRKgQgkgEHKwKSMa24soipxQTUQ/nOJGm6qsFlnvPEE3FBGOVHe
IthaoK0twPgKMCm3gGDyLaSA4QgrwcRirLotQtiAAPJgBaejFs+KQ61GVHppKP0GwwoJJDNgtNEg
3KAyBSaI2sIF7jQ8EBEJVF01DFjDcM3W15ThtddthO3O2PXUs8LZaJ89RQmCUGHLKVEwAELBLHcw
6gVpSi2dAz1s/7ILP4rcwsANJIhwrrFP5K13ZHxv4ncSTARyCxiGuxzKEw8uLpsDB/T9uCVs8FI5
4ixovvkBnfu9SxKW3CEFBR2QbjrjqPfQ9+qsM/GI3QqXPvtTnNfuOO6WMGHBCE/7/rtHDgyDeuq7
rG6JJfEooa7yy3PUvPOd3y69JYSciX32Gm3/vO2Psw7PIm6MTz5GDjAxDPepf27JJHi4/75F8c9P
v/fqE8MY9reR+MlvfrUDoCX2MUACZsSABzzf8JKQBCQ0sGHyWBRu9oOTIISGSpG6F5awdaBfcKAI
ysjD/4a3iztcEEKHiJGFOsOfG/kEQBobEAm5tKsWFKEOEoxeD/9goDcXROxmGJoSpDrEAStcCw+4
ugCmuAWMTUFAH85D3+oaoLdLMONJM6qRB30jq7JYKYc9yhameMWpYPwqE3eo3zk0pwcwcpBedBKM
nZp4no79DGT+ChYrRCACKdAgdezQnAvyMsMkPqpOw7GVvnK1rSr6ihXhEpe4WhDHHjhAcxugA6Pg
REPvWIxak+KYGoEWyIAN7AY3GJgkhrGJDJjuDaOc2G6kRUadGWVHVjjPekqkBJDFAlhEu0HJTAYC
lMEhBLPLAKuQ6Jc5/YdWw+FAvqCwL1aaAJNguAEIjBaFuDWTBIpbnB6yshlHWdNekcyXpfh1zKGR
YpxROIU+zXn/gwj8zhDsBIKraigaSOZQlR5rwQiAcUyAiTOfXYgo3BhwC3JI4HdCeFNMBiqneoXw
oB2TIsh85QgwCA6ijJCo3EjRj98R4Qth3GV/8vjRjYW0BSOlQElPeooupLQLp1ipOpaHjS1s1J0F
hSdI1bjQhpLgoT2VqDlJ0Y3sEeAL25HpO2sqzy3RE5n3ZEA+9ym3yTkiZr9bRjv4QDFe3hCbd7rV
z/r1zZKKk5xxoyjdpuDAjNhBG+/YhzTAYDK5NbNgjqCAM/qKETuMYg2l+MMrwhEMWA7MYBSYBmMv
4tg1QPYPrshBNDRZrnPFYbMWcexjP+sKSggiFuZqWQdOi1qK/9ghB6N4bCki21ogjIBYEKBtbSVy
29zqFrStxQTQRiXc4ULktrhdLW9b+44xtaC5znWIAF6Rg+hClreUoEQRkpfdiGyXu97dLWgpUQpJ
WEB/5U2IAGTxCu4al7WtPUL+4vsQAcCivt3NrWenu4ZcwJe/BhFAKuiLXgGrt7XhODCCCaJgWDA4
wMcF7TteOGGECCERqbAwgO/L21TgY38N8AYgAOGFFvvBD9yIMQJm3Iga13gAOBbAAATQDkzoAsT/
bbB0//CHJhCQHrBDngUeIY0PcAALgVBEDIoQhkJEAgCCmAQnkEALNlSiD6v48YIBnN5SMMOB5RBB
MIBxOU38Qv8amXiyBxQxCDhUuRcAEIaWkcAGNvQBzEC+sHfXkAIHUgMMrOAFBJQgBTdIogpWIIMG
qLCEItiZEJ7IMzGK0eUvAzrE9bXvau/RVxQkNha2aMGS7fGBGZAhEDiodBggEQlPZJkYXPYymMUc
ZAyPYg59NQcpDNeBETxhyXB+cpRjYOdC4DnLW+40oBMh4gbngAh9XQEIEL3mUDT6F1WIMxaoQOdL
41nPW+7zn1cRaAC/ApqMjQDhKMCLYzDa0aJwtQZibekwYFoQwti0tFfBblCj1xCbdcbgEms3VT/i
E62GMr+rXGto5/rLYQYxgw9R2wgwYNjB6AAynqAJJos7ynWTvnOe99xnjAfaH5eo7QlQsO1EG+vb
4ebApJeQckxruhh89vOnt2DL4RYgCrcgwbns3WhJ5PvV/IYDJP4dcE7rOsxbwEZ5wbHwJDu8ycqW
MpWtjOU9S9sfCI+vOLZBuTWP3M3JxsKcU+7slacbFOOIOYKn0AwU2Pzej470zvtNiGeggw/5aIcL
9N7hxjv+8ZBHcEAAADs=

——=_NextPart_000_00D8_01D3F500.A9576B00–

Gabinet biorezonansu w Katowicach

Zapraszamy do gabinetu
w każdy czwartek listopada tj. 8, 15, 22 i 29.

Zapraszamy do nowo otwartego Gabinetu biorezonansu w Katowicach
przy ul. Staromiejska 11/3, II piętro.

Rezerwacje pod numerem telefonu (+48) 530-867-845