Fundacja

Fundacja Promocji Zdrowia i Rehabilitacji – JEDYNE ZDROWIE

Celem Fundacji jest:

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność w zakresie nauki,edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność związana z wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się działalnością charytatywną.

Nasza fundacja organizuje:
1. ,,Otwarte soboty z rehabilitacją” – zadzwoń i zapisz się
2. ,,Zajęcia ,,Zdrowy Kręgosłup dla najmłodszych”
3. Program diagnostyki i rehabilitacji dla Seniorów – skorzystaj
Do pobrania: